GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEBİNKARAHİSAR ŞEHİT UFUK AKTAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİNASININ YIKIM İŞİ İLANI

ŞEBİNKARAHİSAR ŞEHİT UFUK AKTAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİNASININ YIKIM İŞİ İLANI
ŞEBİNKARAHİSAR ŞEHİT UFUK AKTAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİNASININ YIKIM İŞİ İLANI

GİRESUN İLÇE  MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HURDA KARŞILIĞINDA YIKIM İHALESİ İLANI

Giresun ili Şebinkarahisar İlçesi Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Fatih    Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait  270  Ada, 1   parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi   binasının dosyasındaki genel ve teknik şartnameye göre enkazından çıkacak hurda karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun   51/a  maddesine göre Pazarlık Usulü(Açık Artırma) ile yapılacaktır.

 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İHALEYİ YAPACAK İDARE

Şebinkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İHALENİN YAPILACAĞI YER/ADRES

Bülbül. Mh.  Halil Rıfat Paşa Cad. No:1  Şebinkarahisar/GİRESUN 

İDARENİN TELEFON /FAKSI

Telefon : 0454 711 44 98

Faks        : 0454 711 40 52

TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu

İHALENİN KONUSU

Yukarıda belirtilen okul binasının yıkım  ve enkazının kaldırılması ve yıkımdan çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkım işi

İHALE TÜRÜ/USULÜ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a pazarlık usulü (Açık Artırma)

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

15/09/2021 Çarşamba  Saat : 14.00

Şebinkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Destek Hizmetleri İhale ve Satın Alma Şubesi

İŞİN MUHAMMEN BEDELİ

28.282,72 TL.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

8.485,00 TL.

İŞİN SÜRESİ

Sözleşmenin imzalandığı tarihe müteakip işin yer teslimi yapılarak, 30 (otuz) takvim günü içerisinde iş bitirilecektir.

DOKÜMANIN GÖRÜLECEĞİ YER/BİRİM

Şebinkarahisar  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri İhale Satın Alma Şubesi

a)      2021 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgah belgesi,

b)      Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı)

c)       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d)      Adli Sicil Kayıt Belgesi

e)      Geçici Teminata İlişkin Belge (Şebinkarahisar  Mal müdürlüğüne  ) yatırıldığını gösteren Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya senetler yerine düzenlenen belgeler, (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

f)       Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veyavekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

g)      İstekli İdarece hazırlanan teknik şartnameyi kabul ettiğine dair taahhütname.

h)      İş Yeri Vergi levhası.

i)        İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK 'in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ile Şebinkarahisar  İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri İhale ve Satın Alma Şubesinde toplanacak komisyona başvurmaları gerekmektedir.

j)        Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,

k)      İhale dökümanı ekinde yer alan standart teklif mektubu formu

l)        İstekliler, istenilen belgeleri ve düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

m)    İhale saatinden sonra gelen istekliler ve belge eksiği olanlar ihaleye alınmazlar.

n)      İhale bedeli üzerinden yüklenici firmadan sözleşme öncesi  damga vergisi ve karar pulu bedeli tahsil edilecektir.

o)      Yüklenici tarafından taahhüt edilen bedel idarenin göstereceği hesap numarasına yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

p)      Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

q)      İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Giresun İli Şebinkarahisar İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri İhale ve Satın Alma Şubesinde  veya Giresun İli Şebinkarahisar İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü internet adresinde (http://sebinkarahisar@meb.gov.tr) bedelsiz görülebilir.

ö)  İhaleler hakkında İdaremizin 0 (454) 711 44 98  numaralı telefonlarından bilgi alınabilir.

 

 

İlan Olunur.

Halil Rifat Pasa Cad. Sebinkarahisar - 04547114498

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.