GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEBİNKARAHİSAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ HALI SAHA ve KAFETERYA YERİ İŞLETME İHALE İLANI

               Şebinkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Spor salonu kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesi gereğince Halı Saha ve Kafeterya tesisi pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
ŞEBİNKARAHİSAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ HALI SAHA ve KAFETERYA YERİ İŞLETME İHALE İLANI

 

                     Şebinkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Spor salonu kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesi gereğince Halı Saha ve Kafeterya tesisi pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

 

 

 

1) İDARENİN

 

a) Adresi                                    :  Şebinkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

b) Telefon ve Faks No               :  0454 711 44 98 / Faks: 0454 711 40 52

 

c) Elektronik posta adresi(varsa): sebinkarahisar28@meb.gov.tr

 

 

 

2) İHALE KONUSU İŞİN

 

a) Niteliği                                 :HALI SAHA ve KAFETERYA KİRALAMA İŞİ

 

b) Yapılacağı yer              :MTAL Halı saha ve Kafeterya

 

c) İşin başlama tarihi                  :Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren

 

d) İşin süresi                               :Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa(5) yıl

 

e) Aylık muhammen bedeli        :2.000,00 TL (ikibintürklirası) TL

 

f) Adresi                                     :MTAL Müdürlüğü Şebinkarahisar/GİRESUN

 

h) Telefon                                   :0454 711 44 98

 

3) İHALENİN

 

a) Yapılacağı yer                        :Şebinkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

b) Tarihi ve saati                         : 10/02/2016ÇarşambaGünü Saat 11:00

 

4) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

 

a) İhaleye gerçek ve tüzel kişiler bizzat katılacaktır (Vekâlet ile ihaleye girilmez)

 

b)Sabıka kaydı (Cumhuriyet Savcılığından)

 

c) Gerçek kişiler için ikamet ilmuhaberi, tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, kaşe ve Mühürü

 

d)Vergi Borcu olmadığına dair belge (Vergi dairesi müdürlüğünden)

 

e)Tüzel kişiler için yetkili olduğuna dair noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti

 

f)Vukuatlı Nufüs kayıt örneği (Nüfus Müd.)

 

g)Sosyal Güvenlik Kurum Borcunun olmadığına dair (taksitlendirme belgesi)    

 

5)  İHALE KOMİSYONUNA KAPALI ZARF İÇERİSİNDE VERİLECEK EVRAKLAR       

 

      a) Geçici teminat Şebinkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TC Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesi 26651152–5001 nolu hesabına, Kiralayacak olduğu spor salonunun Okulun ismini belirtmek şartıyla yıllık kira bedelinin, % 3‘ na tekamül eden bedelin 720,00TL (yediyüz) TL geçici teminat olarak yatırdığına ve Şartname bedeli olarak 200,00 TL (ikiyüztürklirası) yatırdığına dair dekont.

 

b) Faaliyet Belgesi (Tüzel kişiler için) (2015-2016)

 

c) Vergi Dairesinden Vergi borcu olmadığına dair onaylı belge (taksitlendirme belgesi)

 

d) Halı sahanın kiralayacak olduğu saatlerde her türlü güvenlik önlemini alacağına dair Komisyona hitaplı taahhütname

 

e)Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu olmadığına dair belge (taksitlendirme belgesi) onaylı

 

f)Halı sahanın  (Elektrik, su, doğalgaz vb.) giderlerini karşılayacağına dair Komisyona hitaplı taahhütname

 

       g) Halı sahanın tesis masraflarını 3 ay içersinde karşılayacağı ve (5 yıllık) süre sonunda hiçbir hak talep etmeden anahtarı teslim edeceğine dair taahhütname

 

ı)Şartnamenin katılımcı tarafından son sayfasını okudum, anladım veya kabul ettim diyerek imzalaması ve hazırlanan dosyanın içine konulması,

 

II

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

                                                                                             

 

Madde 1 – İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişiler  sözleşme yapmadığı veya vazgeçtiği takdirde, geçici teminatı irat kaydedilerek 2. sıradaki istekli ile sözleşme imzalanır. 2. sıradaki isteklinin de imzalamaması veya  vazgeçmesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilmiş sayılır ve yeniden ihale yapılır.

 

Madde 2 – İhaleyi alan 1. sıradaki istekli ihale tarihini takip eden ilk 7 iş günü içinde; ikinci sıradaki istekli ise 1. sıradaki kulübün sözleşmeyi imzalamaması halinde, süresinin bitimini takip eden 7 iş günü içinde sözleşme imzalamaya davet yazısı beklemeden Okul Müdürlüğüne gelerek sözleşmeyi imzalayacaktır.

 

             Madde 3 – İhaleyi kazanan tarafın ihale tarihini takip eden 7 iş günü içinde Arz Bedelini, KatiTeminatı, İlk ayın Kirasını ilgili Okul-Aile Birliğinden alacağı hesaplara yatıracak olup, anılan bedelleri yatırmadan işe başlamayacaktır.        

 

Madde 4 - İhale başlangıcında ve sonunda 2886 devlet İhale kanunu ile Milli Emlak 300 sıra sayılı Genel tebliği hükümleri uygulanacaktır.

 

Süre bitiminde işletmeci anahtarı Okul Aile Birliğine tutanakla teslim edecek hiçbir sebeble amortisman demirbaş bedeli talebinde bulunmayacaktır.

 

 

 

 

 

İŞ BU İHALE İLANI04/02/2016 Perşembe günü saat 08:00 ‘dan 09/02/2016Salı günü saat 15.00’ a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sebinkarahisar.meb.gov.tradresinde, Şebinkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilan panosunda ve ilgili okulun ilan panosunda asılı kalacaktır.

 

 

 

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN

İSTENİLEN BELGELER

 

SIRA NO:           BELGE TÜRÜ                                            :

1-                        Nüfus cüzdanı örneği

2-                        Sabıka kaydı (Son altı ay içersinde alınmış)

3-                        İkametgah belgesi (Son altı ay içersinde alınmış)

4-                        Sağlık Raporu (Son altı ay içersinde alınmış)

5-                        Vergi Kimlik No

6-                        Geçici teminatın yatırıldığına dair vezne  alındısı

7-                         Başka Kantin, Halı Saha vb.  yerin İşletmediğine  ve ihaleden men yasağı olmadığına dair  taahhütname (İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)

8-                         Oda Sicil Belgesi (İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)

9-                        İhaleye tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ve  

                        vergi borcu olmadığına dair belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

10-                    Ustalık Belgesi. Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi

                        bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık veya iş yeri      
                        açma belgelerinden en az birine sahip olmaşartı aranır.

11                  Öğrenim Belgesi veya Ehliyet fotokopisi (En az ilkokul veya ilköğretim    
                       mezunu olmayanlar

12                   İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen Şartname Örneği

                  

 

 

 

 

 

İdare Yetkilisi

…../02/2016

 

Oltan BALYEMEZ

İlçe Milli eğitim Müdürü

 

Halil Rifat Pasa Cad. Sebinkarahisar - 04547114498

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.